با افزایش سیکل های فرایندARB ، یکنواختی توزیـعذرات و هم چنین، کیفیت اتـصال میـان ذرات 2MoSi درماتریس مس بهبود یافته است. کامپوزیت تولیـد شـده درمرحله پنجم نشانگر توزیع یکنواخت و پیونـد قـوی میـانذرات تقویت کننده 2 MoSiو ماتریس مس می باشد.
استحکام کشـشی کامپوزیـت بـا افـزایش سـیکلهـایفرایندARB افزایش یافته است. هم چنین، شاهد کـاهشکرنش و داکتلیته و افزایش تردی در طـی مراحـلARB می باشیم.
با افزایش سیکلهـای فراینـدARB ، شـاهد افـزایشچشمگیری در سختی کامپوزیت 2Cu/MoSi هستیم بـه گونهای که میکرو سختی برای هر دو نمونـه بـه ترتیـب ازمقادیر اولیه 61 به 158 و 166 مگا پاسکال در پاس پنجمرسیده است.
می توان نتیجه گرفت که در مجمـوع، افـزایش درصـدحجم ی ح ضور ذرات تقوی ت کنن ده 2MoSi واف زایش سیکل های فراین دARB بدلیل افزایش دانـسیته عوامـلمنحرف کننده الکترون باعث افـزایش مقاومـت الکتریکـیمی شود.
بررسی این نتایج می تواند ثابت کند کـه فراینـد نـورداتصالی تجمعی می تواند فرایندی بسیار مفید و تاثیرگـذاردر تولید مواد ریز دانه با استحکام بالا و توزیع و یکنواختیذرات درماتریس باشد. هم چنین، با اسـتفاده از ایـن روشمی توان خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیتهـای مـوردنظر را بهبود بخشید.

7- J. Mc. Keown, A. Misra, H. Kung, RG. Hoagland, and M. Nastasi.” Microstructures and Strength of Nano Scale Cu–Ag multilayers”, Scripta Mater; 46:593–8, 2002. 8- H. Sekine and R. Chen. “A Combined
Microstructure Strengthening Analysis of SiCp/Al Metal Matrix Composites”,
Composites, Vol.26, pp183-8, 1995.
M. Alizadeh, “Comparison of
Nanostructured Al/B4C Composite Produced by ARB and Al/B4C Composite produced by RRB Process”, Materials Science and
Engineering A 528, 578–582, 2010.
Y. Estrin, RJ. Helming, SC. Baik, HS. Kim, and HG. Brokmeier, ”Microstructure and Texture Development in Copper and aluminum Under ECAP”, Ultrafine Grained Materials III. Warrendale, PA: TMS; 2004.
Huang X, Kamikawa N, and Hansen N. Strengthening Mechanisms in Nanostructured Aluminum. Mater Sci Eng A; 483:102–4, 2008.
L. Ghalandari and M. M. Moshksar, “High Strength and High Conductive Cu/Ag Multilayer Produced by ARB”, Journal of
Alloys and Compounds, Vol. 506, pp. 172-
Refrences
علی یزدانی ،”تولید کامپوزیت هـای نانوسـاختار آلومینیـوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد”،نشریه مواد نوین ، دوره اول، شماره 3، ص 23-32، بهار1390.
S. C. Tjong, and H. Chen, “Nanocrystalline Materials and Coatings”, Materials Science and Engineering, Vol. 45, pp. 1-88, 2004.
B.A. Movchan, and FD. Lemkey,” Mechanical Properties of Fine-Crystalline Two-Phasematerials”, Mater Sci Eng A; 224:136–45, 1997.
Y. S. Kim, S. H. Kang, and D. H. Shin,” Effect of Rolling Direction on the
Microstructure and Mechanical Properties of Accumulative Roll Bonding (ARB) Processed Commercially Pure 1050 Aluminum Alloy”,
Materials Science Forum, Vols. 503-
504,pp.681-686, 2006.
N. Tsuji, Y. Ito, Y. Saito, and Y.
Minamino,”Strength and Ductility of UltraFine Grained Aluminum and Iron Produced by ARB and Annealing”, Scripta Mater ; 47:893– 9, 2002.
K. M. Shorowordi, A. S. M. A. Haseeb, and J. P. Celis, “Tribo-surface Characteristics of Al–B4C and Al–SiC Composites Worn under Different Contact Pressures”, Wear, Vol. 261, pp. 634–641, 2006.
178, 2010. جدول1- مشخصات ورق های اولیه مورد استفاده. پیوست ها
جنس ورق ترکیب شیمیایی ( درصد حجمی) ابعاد ورق
مس خالص تجاری 98,4Cu,0,68Zn,0,18Fe,
0,52Pb,0,48Co,0,019Sn,
0,012Cd,0,0099Cr
120×50×1 mm

جدول 2- خواص مکانیکی فلز مس بکار رفته در پژوهش.

فلز افزایش طول
(%) سختی (HV) استحکام تسلیم
(Mpa)
مس 32/8 62 87/5

شکل1- تصویر میکروسکوپ TEM از نانو ذرات 2MoSi.

شکل2- تصاویر XRD از پودر 2MoSi.

شکل3- شماتیکی از مراحل گوناگون فرایند اتصال نورد تجمعی.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل4- تصاویر میکروسکوپ SEM مراحل a) پاس نخست، b) پاس سوم، c) پاس پنجم با 1% حجمی پودر 2d -MoSi) پاس نخست، e) پاس سوم، f) پاس پنجم با 5,1% حجمی پودر 2e – MoSi) بزرگنمایی ذرات 2MoSi در کامپوزیت.

شکل5- نتایج بدست آمده از منحنی تنش- کرنش در سیکل های گوناگون فرآیند ARB

شکل6- مقایسه بین استحکام کششی کامپوزیت های 2Cu/MoSi و مس خالص ARB شده

شکل7- مقایسه کرنش و افزایش طول کامپوزیت 2Cu/MoSi با درص دهای حجمی 1% و 5,1%

شکل8- مقایسه میکروسختی کامپوزیت های 2Cu/MoSi و مس خالص ARB شده

شکل9- تغییرات مقاومت الکتریکی در طی فرایند ARB


پاسخ دهید