نتیجه گیری
در این پژوهش از فرایند نورد تجمعی به گونه موفقیت آمیز در تولید کامپوزیت لایه ای Cu/Niاستفاده گردیـدتا سیکل هفتم اتصال نورد تجمعـی بـا نمونـه هـایی دارایشکل پذیری مناسب و قطعـات بـدون عیـب ماکروسـکوپیبدست آمد. هم چنین، نتایج نشان دادند که:
فرایندARB می تواند در تولید کامپوزیت لایهای Cu/Ni مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـا افـزایشسـیکل هـای فراینـدARB ، لایـه هـای نیکـلشروع به گلویی شدن و شکـست مـیکننـد کـهمنجر به جدا شدن و شکست فاز نیکل می گردد. پــس از هفــت ســیکل فراینــد ARB یــک کامپوزیت مس با توزیع یکنواختی از فاز تقویـتکننده نیکل بدست می آید.
با افزایش سیکل های فرایندARB شاهد افـزایشاسـتحکام کشـشی و افـزایش طـول نـسبت بـه مقــادیر ســاندویچ اولیــه هــستیم. هــم چنــین، اســتحکام کامپوزیــت لایــه ایCu/Ni بــسیار بالاتر از مس خالصARB شده می باشـد کـهاین افزایش استحکام بسبب توزیـع فـاز تقویـتکننده نیکل در ماتریس مس می باشد.
بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش سیکل هایفرایندARB میکروسختی هر دو ماتریس مس
و لایه های تقویت کننده نیکل افزایش می یابد.
با افزایش سیکل های فرایندARB مقادیر پسماندمغناطیــسی و بــویژه وادارنــدگی مغناطیــسیافــزایش مــی یابــد کــه بــه دلیــل خاصــیت فرومغناطیس نیکل شاهد ایجاد یـک کامپوزیـتنرم مغناطیسی می باشیم.
Y. M. Hwang, H. H. Hsu, and H.J. Lee,” Analysis of plastic instability during sandwich sheet rolling”, Int. J. Math. Tools Manufact, Vol. 36, pp. 47-62. 1996.
G. Min, J.M. Lee, S.B. Kang, and H.W. Kim,” Evolution of microstructure for multi-layered Al/Ni composites by accumulative roll bonding process”, Mater Lett; Vol.60, pp. 3255–9. 2006.
J. M.C. Keown, A. Misra, H. Kung, R.G. Hoagland, and M. Nastasi, ” Microstructures and strength of Nano scale Cu–Ag multi-layers”, Scripta Mater, Vol. 46, pp. 593–8, 2002.
M. Alizade, and H. Paydar, Refrences
ع. یزدانی،”تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد”،نشریه مواد نوین ، دوره اول، شماره 3، ص 23- 32، بهار1390.
K. Sanusi, and G. J. Oliver,” Effect of grain size on mechanical properties of nanostructured copper alloy by severe plastic deformation process”, Journal of engineering, design and technology, Vol.7, pp. 335-341, 2009.
N.Tsuji, Y. Ito, Y. Saito, and Minamino, Y. ”Strength and ductility of ultra-fine grained aluminum and iron produced by ARB and annealing”, Scripta Mater; Vol.
composite by accumulated roll binding process” journal of Alloy and Compounds, Vol. 492, pp. 231-235, 2010.
S. Kobayashi, H. Hikuchi, and S. Takahashi,” The effect of copper and manganese on magnetite minor hysteresis loops in neutron irradiated Fe model alloy”, Journal of Nuclear Materials, Vol. 384, pp. 109–114, 2009.
F. Keffer,” The magnetic properties of materials.” Scientific American, Vol. 207, pp. 222–234, 1967.
D. jiles, “ Introduction to magnetism and magnetic materiales”, nelson Thornes, Cheltenham, UK, pp. 186-194, 1998.

Y. S. Kim, S. H. Kang, and D. H. Shin,” Effect of rolling direction on the microstructure and mechanical properties of accumulative roll bonding (ARB) processed commercially pure 1050 aluminum alloy”, Materials Science Forum, Vol. 503-504, pp. 681-686, 2006.
J. MC. Keown, A. Misra, H. Kung, RG.
Hoagland, and M. Nastasi,” Microstructures and strength of Nano scale Cu–Ag multi-layers”, Scripta Mater, Vol. 46, pp.593–598, 2002.
K. M. Shorowordi, A. S. M. A. Haseeb, and J. P. Celis, “Tribo-surface characteristics of Al–B4C and Al–SiC composites worn under different contact pressures”, Wear, Vol. 261, pp. 634–641,
2006.
47, pp. 893–899, 2002. “Fabrication of nanostructure Al/SiCp پیوست ها
جنس ورق ترکیب شیمیایی (درصد وزنی) ابعاد ورق
نیکل خالص تجاری 0.4Fe,0.35Mn, 99Ni,0.2Cu,
0.02S,0.015C 0.015Si,
120×40×1 mm

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مس خالص
تجاری 0.52Pb, 4Cu,0.68Zn,0.18Fe,. 98.98
0.012Cd,0.009Cr 0.48Co,0.019Sn,
120×40×1 mm
جدول1- مشخصات ورق های اولیه مورد استفاده

جدول 2- خواص مکانیکی فلزات مس و نیکل بکار رفته د ر پژوهش
فلز افزایش طول
(%) سختی
(HV) استحکام تسلیم
(MPa)
نیکل 9.8 81 203.7
مس 32.8 62 87.5

شکل 1- شماتیکی از مراحل گوناگون فرایند اتصال نورد تجمعی[12]

شکل 2- پارامترهای تاثیرگذار در حلقه هیزترزیس


پاسخ دهید