مواد

مهندسی

ارشد

کارشناس

)

و

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شناسایی

انتخاب مواد مهندسی)، آزمایشگاه موادپیشرفته و نانوتکنولوژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
استاد مهندسی مواد، آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
کارشناس ارشد مهندسی مواد (خوردگی و حفاظت مواد)، دانشکده مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی.
کارشناس مهندسی مواد (متالورژی صنعتی)، دانشکده مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی.


پاسخ دهید