مقالات و پایان نامه ها

مقاله JNM_Volume 4_Issue 11_Pages 89-100-1

It (111)+ImIt((111111))+Im(111) (1)داده های ترمودینامیکی نشان میدهند که فاز زیرکونیای تتراگونال در محدوده دمایی 2347- 1172 درجه سانتیگراد پایدار بوده و در دماهای کم تر از 1172 درجه سانتیگراد، فاز مونوکلینیک پایدار است[22]. بنابراین، انتظار Read more…

By 92, ago