مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JNM_Volume 4_Issue 12_Pages 89-103-1

نتیجه گیری در این پژوهش از فرایند نورد تجمعی به گونه موفقیت آمیز در تولید کامپوزیت لایه ای Cu/Niاستفاده گردیـدتا سیکل هفتم اتصال نورد تجمعـی بـا نمونـه هـایی دارایشکل پذیری مناسب و قطعـات بـدون عیـب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق JNM_Volume 4_Issue – 13_Pages 57-68-1

با افزایش سیکل های فرایندARB ، یکنواختی توزیـعذرات و هم چنین، کیفیت اتـصال میـان ذرات 2MoSi درماتریس مس بهبود یافته است. کامپوزیت تولیـد شـده درمرحله پنجم نشانگر توزیع یکنواخت و پیونـد قـوی میـانذرات تقویت کننده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JNM_Volume 4_Issue – 13_Pages 83-98-1

انعطافپذیری (درصد ازدیاد طول) همان گونه که در شکل 9 دیده میشود، افزایش استحکام کششی نمونهها با انعطافپذیری (درصد ازدیاد طول) رابطه عکس دارد، یعنی افزایش استحکام منجر به کاهش انعطافپذیری میشود. بر این اساس، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JNM_Volume 4_Issue 11_Pages 21-33-1

4p3RMg3NA (5)که در این رابطه،M نشاندهنده وزن مولکولی پلیمر، Rg شعاع ژیراسیون و NA عدد آووگادرو میباشد. البته، محاسبه غلظت همپوشانی با استفاده از این رابطه مشکل میباشد. Taex و همکاران [19] با مطالعات گسترده Read more…

By 92, ago